Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

0
0
0
s2sdefault

Megyei Szakértői Bizottság

 

A Megyei Szakértői Bizottság feladatkörét a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) határozza meg. Ennek értelmében a bizottság diagnosztikai és koordinációs feladatokat lát el.

A megyei szakértői bizottsághoz tartozó ellátottak köre-illetékesség:

Csongrád megye működési körzetében lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3 évesnél fiatalabb gyermek, tankötelezett tanuló, vagy Csongrád megye működési körzetében intézményes ellátásban részesülő gyermek, tanuló.

A diagnosztikai feladat célja a sajátos nevelési igény megállapítása vagy kizárása céljából végzett komplex, team munkában történő szakértői vizsgálatok végzése.

Bizottságunknál a sajátos nevelési igény kategóriáján belül az értelmi fogyatékosság, beszédfogyatékosság, az egyéb pszichés fejlődési zavar, az autizmus spektrumzavar, halmozott fogyatékosság, korai gondozásra való jogosultság diagnosztizálása, és az ezzel összefüggő sajátos nevelési igény megállapítása, illetve kizárása történik.

 

Megjegyzés: A mozgásszervi fogyatékosság, az érzékszervi (a látási, a hallási) fogyatékosság megállapítását vagy kizárását végző szakértői bizottság feladatait az országos illetékességű Szakértői Bizottságok látják el (FPSZ Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye; FPSZ Látásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye; FPSZ Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye)

A mozgásszervi, valamint az érzékszervi (a látási, a hallási) fogyatékosság megállapítására vagy kizárására irányuló vizsgálat közvetlenül is kérhető, illetve kezdeményezhető az országos szakértői bizottságnál.

A Rendelet alapján ellátott diagnosztikai feladataink:

 • háromévesnél fiatalabb gyermekek teljes körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint orvosi vizsgálata,
 • sajátos nevelési igényű tanuló esetében
 1. a) az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott közösségi szolgálat teljesítésére vonatkozó kötelezettség alóli mentesítés,
 2. b) a tankötelezettség meghosszabbításának céljából, és a vizsgálatok eredményei alapján javaslattétel a gyermekek, tanulók különleges bánásmód keretében történő ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére,
 • a járási szakértői bizottság vizsgálatát követően - amennyiben sajátos nevelési igényt valószínűsítettek – a dokumentáció átadása után a megyei szakértői bizottság kiegészítő vizsgálat elvégzése. Ennek célja a sajátos nevelési igény megállapítása vagy kizárása, a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása.
 • a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók felülvizsgálatának elvégzése,
 • jogszabályban meghatározott esetben a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló családja részére a juttatások és kedvezmények igénybevételéhez szükséges igazolások kiadása,
 • javaslattétel a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek ápoló-gondozó otthoni ellátására, a három évnél idősebb gyermekek bölcsődei ellátására, fogyatékos fiatalok lakóotthoni ellátására,
 • Javaslattétel a korai fejlesztés és gondozás megkezdésére. A tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermekek esetében szakértői véleményét állít ki a gyermek külön vizsgálata nélkül, a neonatológia, csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat, audiológia, szemész, ortopédia és traumatológia, gyermek- és ifjúságpszichiátria, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció csecsemő- és gyermekgyógyászat szakterületen, illetve gyermek-neurológia szakorvos által felállított diagnosztikai vélemény és terápiás javaslat alapján.

Koordinációs feladatok:

 • a járási szakértői bizottság szakmai működésének koordinációja,
 • a szakértői vizsgálatoknál alkalmazott protokoll eljárások folyamatos ellenőrzése és fejlesztése,
 • speciális diagnosztikai feladatok koordinálása.

 

Általános tudnivalók a szakértői bizottsági vizsgálatról - kérelem indítása, vizsgálattal kapcsolatos keretek

 • 3 évesnél fiatalabb vagy otthon nevelkedő gyermek esetében a korai fejlesztésre vonatkozóan a szülőnek írásban kell kérnie a vizsgálatot. A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési és egyéb kórházi kezelések zárójelentésének, valamint a szakorvosi vizsgálatok eredményének fénymásolatát, a szakértői bizottsági vizsgálatra irányuló szakorvosi javaslatot.
 • A 3 évesnél idősebb, köznevelési intézményben (óvoda, iskola) ellátott gyermekek/tanulók esetében a vizsgálatot a szülő egyetértésével az intézmény is kérheti. Amennyiben a szülő kezdeményezi a vizsgálatot, az óvoda, iskola köteles közreműködni a kérelem elkészítésében. A vizsgálat megindításához szükséges a Rendelet 4. számú melléklete (a háziorvostól szerezhető be) is, valamint az illetékesség szerinti járási szakértői bizottság vizsgálati eredményeinek összegzése, mely valószínűsíti a sajátos nevelési igény gyanúját. (A járási szakértői bizottság az összegző véleményét hivatalból továbbítja a megyei szakértői bizottságnak.)

Szakértői vélemény iránti kérelem letölthető itt.

Adatlap fejlődési szint megítéléshez letölthető itt.

 • A szakértő vizsgálat időpontjáról a szülőt/törvényes képviselőt postai úton értesítjük.
 • A szakértői vizsgálat megkezdéséhez a szülői felügyeletet gyakorló mindkét szülő együttes jelenléte szükséges.
 • Amennyiben csak az egyik szülő kíséri gyermekét, a vizsgálaton aláírásával nyilatkozik arról, hogy jogosult a távol lévő szülő képviseletére.
 • A szakértői vizsgálat során a szülő köteles közreműködni a vizsgálaton – annak zavarása nélkül – jogosult mindvégig jelen lenni.
 • A szülő/gondviselő kérése alapján, a vizsgálat során figyelembe kell venni a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermek, tanuló anyanyelvi, szociokulturális sajátosságait, amennyiben erről a tényről írásban értesíti a bizottságot.
 • A szülő/gondviselő a vizsgálatra hozza magával a gyermek korábban történt kivizsgálásaira, gyógykezeléseire vonatkozó zárójelentéseket, leleteket, egyéb iratokat, valamint, ha gyermeke iskolába jár, ellenőrzőjét, tájékoztató füzetét, iskolai füzeteit a főbb tantárgyakból.
 • A vizsgálatra utazási utalvány a bizottságunknál kérhető, a gyermek és kísérője útiköltségét az Egészségbiztosítási Pénztár utólag megtéríti.
 • A szülőnek, gondviselőnek munkahelyi távollétéről, a tanulónak iskolai távollétéről igazolás adható ki.
 • Problémás esetekben: az illetékes járási hivatal közigazgatási hatósági eljárás keretében hoz döntést a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség vagy a sajátos nevelési igény megállapításával, illetve a szakértői véleményben foglaltakkal összefüggésben.
 • Az eljárás megindítását köteles kérni a nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézmény, vagy a gyámhatóság, ha a szülő a szakértői vizsgálat szükségességével nem ért egyet, illetve a kérelmet nem írja alá.
 • Az eljárás megindítását köteles kérni a szakértői bizottság, ha a szülő a gyermekével a szakértői vizsgálaton ismételt felhívás ellenére nem jelenik meg vagy a szakértői vizsgálatban nem működik közre.

 

A szakértői vizsgálat menete

 

 • A szakértői vizsgálat team munkában történik szakorvos, pszichológus, gyógypedagógus bevonásával. A vizsgálat általában 2 órát vesz igénybe, de minden esetben figyelembe vesszük a gyermekek terhelhetőségét. Amennyiben mégsem sikerül elvégezni a rendelkezésre álló idő alatt a vizsgálatokat, újabb időpontot biztosítunk annak érdekében, hogy a vizsgálat eredménye reális képet mutasson a gyermek teljesítményéről. Lázas, elesett állapotban érkező gyermekeket nem vizsgálunk meg, új időpontot adunk. Előfordul, hogy a szakorvosi vizsgálatra ugyancsak külön, előre egyeztetett időpontban kerül sor.
 • A komplex vizsgálat után a diagnózis kialakítása a szakemberek együttes konzultációja alapján történik. Amennyiben a korrekt diagnózis meghozatalához további kiegészítő vizsgálatok szükségesek, ilyenkor a vizsgálatot nem zárjuk le, hanem a szülőt a javasolt szakorvosi vizsgálatok elvégzése után azok eredményével visszavárjuk Bizottságunkhoz. Javasolt további vizsgálatok lehetnek: fül-orr-gégészeti, hallás-, látásvizsgálatok, képalkotó eljárások elvégzésére tett javaslat (CT, MRI), neurológiai vizsgálat, gyermekpszichiátriai osztályos kivizsgálásra tett javaslat (ebben az esetben szakorvosi beutalóval a szülőt ellátjuk). Az említett további vizsgálatok elvégzése azért nagyon fontos, mert előfordulhat, hogy módosítják az előzetesen kialakított hipotézisünket a diagnózisról.
 • A vizsgálat lezárásakor Előzetes szakértői vélemény készül, amely rögzíti a diagnózisokat és a további ellátásra vonatkozó javaslatokat. A szülő/gyám aláírásával jelzi, hogy a diagnózist, valamint az intézményes elhelyezésre tett javaslatot elfogadja vagy sem.
 • Egyetértés esetén a részletes szakértői véleményt postai úton kézbesítjük a szülőnek. Ha a szülő, vagy nagykorú tanuló esetén a tanuló a szakértői vélemény kézhezvételétől számított 15 napon belül nem tesz nyilatkozatot és nem indítja meg az eljárást, az egyetértését megadottnak kell tekinteni.

 

A részletes szakértői vélemény érvénybe lépésével a sajátos nevelési igényű gyermeket és kísérőjét utazási kedvezmény illeti meg a lakóhelye és a kijelölt intézmény közötti utazásra. Az utazási utalványt a szakértői bizottsági tölti ki és küldi meg a szülőnek a lenti nyomtatvány kitöltése után.

 

Adatközlés utazási utalvány igényléshez letölthető itt.

 

 • Egyet nem értés esetén, amennyiben a szakértői véleményben foglaltakkal a szülő, a tanuló nem ért egyet, a szakértői bizottság köteles erről a tényről a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt tájékoztatni. Az illetékes járási hivatal közigazgatási hatósági eljárás keretében hoz döntést a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség vagy a sajátos nevelési igény megállapításával, illetve a szakértői véleményben foglaltakkal összefüggésben. Az eljárás megindítását a szülő kérheti, ha nem ért egyet a szakértői véleményben foglaltakkal, illetve a szakértői bizottság eljárásával.
 • A szakértői vizsgálaton való részvételre kötelező döntés rendelkező részének tartalmaznia kell (Járási hivatal határozata):
  • a szakértői bizottság megkeresését szakértői vizsgálat elvégzésére,
  • a felhívást, hogy a szülő gyermekével a szakértői bizottság által megadott időpontban és helyen szakértői vizsgálat céljából jelenjen meg és a szakértői vizsgálatban működjön közre,
  • a szülő tájékoztatását arról, hogy a szakértői vizsgálatra utazás költségeinek megtérítésére igényt tarthat, továbbá a szülő tájékoztatását a szakértői vizsgálatra utazás költségei megtérítésének módjáról.

Sajátos nevelési igényű gyermekek intézményes ellátása, intézménykijelölés

 

 • A szakértői bizottság a Rendeletben foglaltak szerint összeállított intézményjegyzék alapján tájékoztatja a szülőt azokról a lehetőségekről, amelyek alapján sajátos nevelési igényű gyermeke a korai fejlesztésben és gondozásban, az óvodai nevelésben, a fejlesztő nevelésben részt vehet, tankötelezettségének eleget tehet.
 • A köznevelési intézményt a szülő választja ki a szakértői bizottság által javasolt intézmények közül. Az intézményes ellátás történhet integrált vagy szegregált formában a szakértői bizottság javaslata alapján. A sajátos nevelési igényű gyermek választott intézménye a szakértői vélemény alapján megküldi a szakértői bizottság számára az adott gyermekkel kapcsolatos intézmény kijelölési kérelmét, a szakértői bizottság ennek alapján-amennyiben az adott intézmény kijelölhető- szakértői vélemény kiegészítésben kijelöli az intézményt a gyermek/tanuló számára.
 • Abban az esetben, ha a részletes szakértői vélemény már tartalmazza az adott intézmény kijelölését (az intézménnyel történt egyeztetés alapján) akkor nem szükséges külön intézmény kijelölési kérelmet megküldeni.

Intézmény kijelölési kérelem letölthető itt.

Felülvizsgálat/letölthető kérelmek

 • A megyei szakértői bizottság a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók esetében a szakszolgálati rendeletben foglaltak alapján felülvizsgálatokat végez.
 • A 16. életévét betöltött tanuló a szakszolgálati rendelet 22.§ (3) pontja alapján már köteles felülvizsgálatot végezni.
 • A szülő a felülvizsgálati eljárást bármikor kezdeményezheti. A szakértői bizottság a szülő kérelmére akkor köteles lefolytatni a felülvizsgálati eljárást, ha a hivatalból történő felülvizsgálata óta több mint hat hónap telt el, és a soron következő, hivatalból történő felülvizsgálat időpontjáig több mint hat hónap van hátra.
 • Ha a felülvizsgálatra a nevelési-oktatási intézményben kerül sor, a vizsgálat időpontjáról és helyéről – a szakértői bizottsággal történő egyeztetés alapján – a gyermek, tanuló nevelését, nevelését-oktatását ellátó intézmény a felülvizsgálat előtt legalább 8 nappal értesíti a szülőt. A felülvizsgálat során a szülő jelenlététől, valamint közreműködésétől a szakértői bizottság eltekinthet, ha a szülő a vizsgálat lefolyása előtt írásban nyilatkozik a felülvizsgálat tényének és időpontjának tudomásul vételéről, és arról, hogy azon nem kíván jelen lenni.

Felülvizsgálati kérelemhez nyomtatványok:

 • Pedagógiai vélemény FEJLESZTŐ NEVELÉSBEN, FEJLESZTŐ NEVELÉS-OKTATÁSBAN részesülő gyermek/tanuló kötelező felülvizsgálatához letölthető itt.
 • Pedagógiai vélemény folyamatos figyelemmel kísérés lezárásához óvodás gyermek esetében letölthető itt.
 • Pedagógiai vélemény folyamatos figyelemmel kísérés lezárásához általános iskolába járó tanuló esetében letölthető itt.
 • Pedagógiai vélemény KORAI FEJLESZTÉSBEN, GONDOZÁSBAN részesülő gyermek kötelező felülvizsgálatához letölthető itt.
 • Pedagógiai vélemény sajátos nevelési igényű AUTISTA tanuló kötelező felülvizsgálatához letölthető itt.
 • Pedagógiai vélemény sajátos nevelési igényű ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT /BNO: F71 / tanuló kötelező felülvizsgálatához letölthető itt.
 • Pedagógiai vélemény sajátos nevelési igényű KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁS TANULÓ kötelező felülvizsgálatához letölthető itt.
 • Pedagógiai vélemény sajátos nevelési igényű óvodás gyermek kötelező felülvizsgálatához letölthető itt.
 • Pedagógiai vélemény sajátos nevelési igényű tanuló kötelező felülvizsgálatához EGYÉB PSZICHÉS FEJLŐDÉSI ZAVAR (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar) esetén letölthető itt.
 • Pedagógiai vélemény sajátos nevelési igényű – TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT BNO: F70 -- tanuló kötelező felülvizsgálatához letölthető itt.

Tantárgyi mentesítések

Az Nkt. 56.§ (1) bekezdése alapján egyes tantárgyakból, tananyagrészekből a tanuló teljesítményének az értékelése, minősítése alóli mentesítés céljából szakértői vizsgálat indítható:

 • az iskolai nevelés-oktatás első-hatodik évfolyamán az adott tanév január 31-éig szükség szerint bármikor,
 • az első-hatodik évfolyamokra vonatkozóan meghatározott határnapokat követően annak a tanévnek a március 31. napjáig, amelyben a tanuló az adott tantárgy tanulását megkezdte.

A vizsgálati kérelemhez csatolni kell az érintett iskola igazgatójának a vizsgálat szükségességével kapcsolatos egyetértő nyilatkozatát. Az iskola igazgatója a döntéshez beszerzi a tanuló osztályfőnöke és az adott tantárgyat tanító pedagógus véleményét.

Szaktanári jellemzés középiskolások és általános iskola felső tagozatába járó tanulók számára tantárgyi mentesítés iránti kérelméhez letölthető itt.